2022-02-08 Atnaujinimo data: 2022-07-27
Spausdinti

Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

Valstybės kontrolierių sprendimai

Teismo sprendimai

Tarnybiniai nusižengimai

  • 2019 m.  I ketvirtį dar vienam Telšių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda.

Valstybės tarnautojas pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą (laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų) ir 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte (tinkamai atlikti pareigybė aprašyme nustatytas funkcijas)  nustatytas valstybės tarnautojų pareigas.  Už tai skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

  • 2019 m.  I ketvirtį vienam Telšių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda.

Valstybės tarnautojas pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punktą,  Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo  punktą — „savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais (toliau — Savivaldybės taryba), Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu“. Už tai skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.