2024-01-08 Atnaujinimo data: 2024-02-07
Spausdinti

Užimtumo didinimo programa

 

Telšių rajono savivaldybės taryba 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-83  patvirtino Telšių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programą (toliau – Programa). Programa skirta Užimtumo tarnyboje registruotiems Telšių rajono nedirbantiems, socialinę paramą gaunantiems gyventojams.

Užimtumo didinimo programa siekiama:

  • skatinti Telšių rajono gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje;
  • neturinčius darbo Telšių rajono  savivaldybės gyventojus integruoti į darbo rinką, padedant sumažinti įsidarbinimui kylančias kliūtis  ir sudaryti galimybes joje išsilaikyti;
  • mažinti gyventojų socialinę įtampą  bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą;
  • ugdyti darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą;
  • bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant Telšių rajono savivaldybės įmones, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias įstaigas, asociacijas, labdaros ir paramos fondus bei biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, Telšių rajono savivaldybės seniūnijas bei verslo įmones (ūkio subjektus), kurios veiklą vykdo Telšių rajone.

Užimtumo didinimo programos priemonės:

Programos metu teikiamos paslaugos ir priemonės padės darbo ieškantiems asmenims pašalinti įsidarbinimui trukdančias kliūtis ir paskatins Juos integruotis į darbo rinką. Programoje numatomos įgyvendinti 2 priemonės:

1 priemonė: laikino pobūdžio darbų organizavimas;
2 priemonė: užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims įgyvendinimas.

Siūlymą dalyvauti Programoje asmeniui pateiks Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus (toliau – Užimtumo tarnyba) specialistai.
Programoje numatyta paslaugas teikti ne mažiau kaip 60 darbo rinkai besirengiančių asmenų, o esant poreikiui, paslaugų teikimą organizuoti ir kitiems Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 1-10 punktuose nurodytiems asmenims.
Siekiant efektyvesnio gyventojų užimtumo didinimo priemonių ir paslaugų organizavimo bei teikimo Telšių rajono savivaldybės gyventojams Užimtumo didinimo programą planuojama įgyvendinti kasmet,
Prireikus Užimtumo didinimo programa einamaisiais metais gali būti tikslinama pagal poreikį, pasikeitusias aplinkybes ir (ar) veiksnius, galinčius turėti įtakos Užimtumo didinimo programai įgyvendinti bei jos tikslams pasiekti.
Užimtumo didinimo programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

Teisės aktai reglamentuojantys Užimtumo didinimo programos įgyvendinimą:

 

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė)
Jūratė Gerybienė