2022-02-08 Atnaujinimo data: 2023-03-07
Spausdinti

Paslaugos

Elektroninės paslaugos

Paslaugų katalogas

Socialinės paramos paslaugos (SPIS)

Metrikacijos paslaugos (MGVDIS)

Administracinės paslaugos 

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas PASA00036
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas PASA00037
Leidimo laidoti išdavimas PASA00042
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas PASA00005
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas PASA00007
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PASA00023
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PASA00012
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00045
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas PASA00035
Pažymos patvirtinančios paskutinę asmens gyvenamąją vietą išdavimas PASA00041
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas PASA00011
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas PASA00010
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas PAS2975
Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas PAS3148
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas PASA00058
Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas PASA00039
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas PASA00022
Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas PASA00020
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas PASA00009
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą PASA00038
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas PASA00071
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas PASA00070
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas PASA00001
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų  iš savivaldybės veiklos archyvo ir  (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas PASA00066
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas PASA00027
Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas PASA00021
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą PASA00061
Gimimo registravimas PASA00049
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00034
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas PASA00056
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais PASA00025
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais PASA00028
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas PASA00031
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas PASA00055
Vardo, pavardės keitimo registravimas PASA00062
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre PASA00026