2022-11-13 Atnaujinimo data: 2024-06-25
Spausdinti

Socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų akreditacija

Socialinę priežiūrą ir laikino atokvėpio paslaugą teikia socialinių paslaugų įstaigos, kurių veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas, ir socialines paslaugas teikiantys fiziniai asmenys, kurie atitinka socialinių paslaugų srities darbuotojams LR Socialinių paslaugų įstatyme nustatytus išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, profesinės kompetencijos tobulinimo reikalavimus.

Socialinių paslaugų teikėjų teikiamos socialinės paslaugos turi atitikti socialinei priežiūrai ir laikino atokvėpio paslaugai keliamus reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamame socialinių paslaugų kataloge.

Socialinių paslaugų teikėjams suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą ir (ar) akredituotą laikino atokvėpio paslaugą. Socialines paslaugas teikiantys fiziniai asmenys veikia individualiai (vykdo individualią veiklą).

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas

LR Socialinių paslaugų katalogas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros, laikino atokvėpio paslaugos akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl akredituotų socialinių paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“

Prašymai ir reikalingi dokumentai, nurodyti Tvarkos apraše pristatomi arba siunčiami paštu registruotu laišku į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių, adresu: Džiugo g. 6, Telšiuose, LT-87117, arba vienu failu siunčiami elektroniniu paštu: soc.parama@telsiai.lt,  Papildomą informaciją pareiškėjams teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimantė Levickienė, tel. (8 444) 60330, (8 687) 04740, el. paštu rimante.levickiene@telsiai.lt.

DUK

Kas priima sprendimą įstaigai dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo?

Socialinės paramos ir rūpybos skyriui nustačius, kad įstaiga prašyme nurodė visą reikalingą informaciją, pateikė visus reikalingus tinkamai įformintus dokumentus, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo. Apie priimtą sprendimą įstaiga per 3 darbo dienas informuojama raštu.

Ar socialinė priežiūra bus akredituojama kasmet, ar akreditavimas galios ilgiau?

Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metams nuo sprendimo teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į savivaldybę Tvarkos apraše nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo. Jei įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą buvo laikinai sustabdyta, 3 metų laikotarpis skaičiuojamas susumavus akredituotos socialinės priežiūros teikimo laikotarpius.

Yra priimtas Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo vadovaujantis nuo 2024-07-01 teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama neterminuotai. Planuojama nustatyti, kad įstaigoms, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą iki minėto įstatymo įsigaliojimo dienos ir galiojusi šio įstatymo įsigaliojimo dieną, galioja neterminuotai iki kol ši teisė nebus panaikinta teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat atsisakyta socialinės priežiūros teisės teikti socialinę priežiūrą sustabdymo.

Kokia veiklos sritis turi būti nurodyta įstaigos steigimo dokumentuose(įstatuose, nuostatuose), kad turėtų teisę teikti akredituojamą socialinę priežiūrą?

Socialinę priežiūrą teikia tos socialinių paslaugų įstaigos, kurių veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas ir kurių teikiamos socialinės paslaugos atitinka teisės aktų reglamentuotus socialinei priežiūrai keliamus reikalavimus. Todėl pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) šios įstaigos turėtų vykdyti veiklą, susijusią su socialinių paslaugų teikimu. Rekomenduojame, kad įstaigų steigimo dokumentuose prie vykdomų veiklų turėtų būti nurodyta (pagal EVRK) vaikų priežiūros veikla (jei teikiama vaikų dienos socialinė priežiūra), nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kita stacionarinė globos veikla ir kt.

Daugiau informacijos ČIA