2022-02-09 Atnaujinimo data: 2023-05-23
Spausdinti

Švietimas ir sportas

 

Švietimo naujienos

[[#ex]]


Švietimo įstaigos

Švietimo įstaigos pavadinimas

Įgyvendinamos ugdymo programos

Gimnazijos

 

Telšių "Džiugo" gimnazija Pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių Žemaitės gimnazija Pagrindinio ugdymo programos II dalis,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa,  individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Progimnazijos

 
Telšių „Ateities” progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa,  pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuotos pagrindinio ugdymo programos I dalis, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Atžalyno“ progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuota pradinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Germanto“ progimnazija Pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių „Kranto“ progimnazija Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos I dalis, individualizuotos pagrindinio ugdymo programos I dalis, neformaliojo vaikų švietimo programos.

Pagrindinės

 
Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Daugiafunkciai centrai

 
Telšių r. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių r. Ubiškės daugiafunkcis centras Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Ikimokyklinio ugdymo

 
Telšių lopšelis-darželis „Berželis” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Eglutė” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Mastis” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių lopšelis-darželis „Saulutė” Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa,  neformaliojo vaikų švietimo programos.

Neformaliojo ugdymo įstaigos

 
Telšių meno mokykla Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, pradinio muzikinio ugdymo programa, pagrindinio muzikinio ugdymo programa, suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa, ankstyvojo dailės ugdymo programa, pradinio dailės ugdymo programa, pagrindinio dailės ugdymo programa, suaugusiųjų saviraiškos dailės ugdymo programa.
Telšių sporto ir rekreacijos centras Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Telšių švietimo centras Švietimo pagalbos įstaiga.

 


Bendrasis ugdymas


Ikimokyklinis / priešmokyklinis  ir pradinis ugdymas


Neformalusis vaikų švietimas


Neformalusis suaugusiųjų švietimas

NAUJIENOS

Savivaldybės teisės aktai

 • Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų planas
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas 

Kita informacija

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi paskirtas Telšių švietimo centras

Informaciją teikia:

Nijolė  Vaičekauskė, tel. 8 600 98372, el. p. nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
Daiva Tūmienė, tel. 8 616 86811, el. p. daiva.tumiene@telsiai.lt 
 

Šalies teisės aktai

Nuorodos


Pasiekimai

Su 2022 m. egzaminų ir patikrinimų rezultatais susipažinti galite čia

Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2022-2023 mokslo metais

 • 2022–2023 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija (Džiugo g. 8, Telšiai, tel. (8 444) 60 211, el. paštas daiva.mizgeriene@borisevicius.lt 

Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. Eksternas – „asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022-2023 mokslo metais, gali  teikti prašymus iki 2022 m. lapkričio 24 d. bazinės Telšių rajono mokyklos – Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos – vadovui. Tuomet pasirinkti brandos egzaminai bus laikomi pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (tai yra iki 2023 m. birželio 16 d.). Telšių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti: 
1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, bent vieną iš šių nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją: 

 • švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai; 
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui; 

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;
5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. 

Teikdamas prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus). Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Brandos egzaminų pagrindinė sesija vyks 2023 m. birželio 5 – birželio 27 d., (užsienio kalbų kalbėjimo dalis – balandžio 12–14 d.), pakartotinė – birželio 28 – liepos 13 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Informacija parengta pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. Iškilus klausimams dėl brandos egzaminų, kreiptis į Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Daivą Mizgerienę, tel. (8 602) 22842 arba el. paštu daiva.mizgeriene@borisevicius.lt  arba Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Renatą Buivydienę, atsakingą už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, tel. (8 444) 40 215 arba el. paštu renata.buivydiene@telsiai.lt
Visa naujausia informacija apie brandos egzaminus pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.

Dokumentus prašome teikti el. paštu:  daiva.mizgeriene@borisevicius.lt 
Pasiteiravimui  Tel. Nr. (8 444) 60 211.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija
Džiugo g. 8, LT – 87116 Telšiai 
Tel. Nr. (8 444) 60 211
El. p.: gimnazija@borisevicius.lt
Įstaigos kodas 190556414
Luminor Bank AS – banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT364010042800040146   


Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymas

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai 
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai organizuojami ir vykdomi Telšių „Džiugo“ gimnazijoje (Sedos g. 29, Telšiai, 87113) pagal Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtintą metinį tvarkaraštį.

Bazinė mokykla paskirta ir komisija sudaryta Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A1-226 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo“.

Patvirtinus naują egzaminų organizavimo tvarką (naują tvarką galite pažiūrėti čia.), Telšių „Džiugo“ gimnazija registracijos į egzaminus nevykdo.
Kandidatų norinčių gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat siekiančių įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, registracija vykdoma MIGRIS sistemoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl  Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimai.

Valstybinės kalbos testų pavyzdžiai pateikiami čia.

Informacija apie egzaminus teikiama tel. (8 444) 60 234.
Daugiau informacijos galima rasti:

 • Telšių „Džiugo“ gimnazijos interneto svetainėje
 • Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje
 • Renata Buivydienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 444 60278, el. p. renata.buivydiene@telsiai.lt

Projektai / programos

„Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Telšių rajono savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-327 „Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas““ pritarė Telšių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ projekte „Karjeros specialistų tinklų vystymas“.

Telšių rajono savivaldybės administracija 2022 m. spalio 20 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. S-20419 / VD-2022-00851 projekto tikslams įgyvendinti. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Karjeros specialistų tinklo vystymas | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Tuo tikslu Telšių švietimo centre įdarbinti karjeros specialistai teiks profesinio orientavimo paslaugas rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Apie karjeros specialistų vykdomas veiklas rajone daugiau: Telšių švietimo centras | Facebook

Projektas „Kokybės krepšelis“

Projektas „Kokybės krepšelis“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2023 m. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Telšių rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-358 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį““ pritarė Telšių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui  Nacionalinės švietimo agentūros (toliau –NŠA) vykdomame projekte.

Telšių rajono savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 28 d. su Nacionaline švietimo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ partnerystės sutartį Nr. S-16870 / KK7-2.

Daugiau informacijos apie projektą adresu: https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis/  ir čia

Projekto  I etape  dalyvauja šios mokyklos:

 Projekto II etape   dalyvauja šios mokyklos:

Projekto „Kokybės krepšelis“ kontaktinis asmuo savivaldybėje – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tūmienė, tel, (8 444) 60 202, mob. +37 616 86 811, el. p. daiva.tumiene@telsiai.lt

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  

Telšių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvavo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

 • 2021-12-29 Baigti remonto darbai
 • 2020-10-09 Pradėti patalpų remonto darbai
 • 2018-10-26 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Telšių švietimo centru.
 • 2018-10-26 Pasirašytas susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru dėl STEAM kūrimo ir įveiklinimo
 • 2018-10-25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro Telšių apskrities teritorijoje kūrimo“ 

Švietimo lyderių bendrija

Telšių rajono savivaldybės švietimo lyderių bendrijos (TŠLB) pagrindinis tikslas – inicijuoti lyderystės vystymąsi savivaldybės švietimo įstaigose, dalyvauti formuojant bendrąją švietimo politiką savivaldybės lygmeniu ir burti švietimo bendruomenes ir socialinius partnerius sėkmingo vaiko ugdymui(si). Iniciatyva, suburti švietimo lyderių bendriją gimė projekto „Lyderių laikas 2“ įgyvendinimo metu.

Planavimo dokumentai ir ataskaitos


Kita naudinga informacija

Darbo pasiūlymai

Vaikų ​​​​​​vasaros poilsis 

Brandos atestatų dublikatų išdavimas  (Informacija ruošiama)


Aktualūs teisės aktai


Sportas

Sporto naujienos  

Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos 2022 m. Veiklos ataskaita

2022 m. finansuotų projektų suvestinė

Telšių rajono 2023-2030 m. fizinio aktyvumo ir sporto strategija

2023 m. projektų finansavimo prioritetai

Lėšų projektams finansuoti tvarkos aprašas

Sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašas

Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

Telšių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia: 

Pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-369 „Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 1. Patvirtinti šios sudėties Telšių rajono savivaldybės sporto tarybą:
 • Martynas Armalis – viešosios įstaigos „Telšių futbolo ateitis“ direktorius;
 • Vidas Kolesinskis – viešosios įstaigos „Telšių krepšinio centras“ direktorius;
 • Stasys Krasauskas – Telšių sporto ir rekreacijos centro treneris;
 • Tomas Lekavičius – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Sigitas Motuzas – viešosios įstaigos „Telšių teniso kortai“ direktorius;
 • Modestas Šimkus – Telšių apskrities sunkiosios atletikos klubo „Gintarinė saulė“ treneris;
 • Vaida Udovičienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Valdas Zykas – viešosios įstaigos „Telšių bokso mokykla“ direktorius;
 • Donatas Želvys – Telšių rajono Upynos seniūnijos fizinio aktyvumo specialistas“.

Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas

[[#ex]]