2023-09-22 Atnaujinimo data: 2023-10-18
Spausdinti

2023-09-28, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės Didžioji salė. Posėdis vyks kontaktiniu būdu.
 

I. Pranešėjas – Savivaldybės meras Tomas Katkus
1.    Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp Telšių rajono savivaldybės ir Izraelio Kiryat Yaarim - Telz-Stone savivaldybės (TR-303). 
2.    Dėl pritarimo Ketinimo protokolui tarp Telšių rajono savivaldybės ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (TR-309). 
3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-306). 

II. Verslo, ekonomikos ir finansų komitetas
Pranešėjas – Vilma Šakienė

4.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-310). 
5.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-307). 
6.    Dėl mokesčių lengvatos UAB „Raiška“ (TR-278). 
7.    Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (TR-300). 
8.    Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-289).
9.    Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių 2024 metams nustatymo (TR-290). 
10.    Dėl Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų sąrašo patvirtinimo (TR-299).
11.    Dėl patalpų, esančių Vytauto g. 2, Varnių m., Telšių r., nuomos (TR-295). 
12.    Dėl pritarimo partnerystei bei lėšų skyrimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės ,,Investicijos į melioracijos sistemas“ (TR-304). 
13.    Dėl UAB „Litesko“ investicijų atlikimo priežiūros komisijos sudarymo (TR-305). 
14.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento (TR-308). 


III. Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo komitetas
Pranešėjas – Saulius Urbonas

15.    Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės perdavimo patikėjimo teise, perdavimo neatlygintinai ja naudotis (panaudai) ir nuomos aprašo patvirtinimo (TR-277).
16.    Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (TR-291). 
17.    Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ (TR-292). 
18.    Dėl valstybės trumpalaikio materialiojo turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-298). 

IV. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja – Remigijus Macas

19.    Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-274). 
20.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-297 „Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų“ pakeitimo (TR-276).
21.    Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas Lietuvoje“ partnerio teisėmis (TR-275).
22.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-287).

V. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Pranešėja – Janina Bucevičė

23.    Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, kurioms nustatomas klasių ir mokinių skaičius, ugdymo grupių ir vaikų skaičius 2023-2024 mokslo metams, sąrašo patvirtinimo (TR-302). 
24.    Dėl Telšių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų klasių (grupių) skaičiaus 2023–2024 mokslo metais  nustatymo (TR-311).
25.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-206 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TR-301).
26.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-279).
27.    Dėl  Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-33 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-293).
28.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-343 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių sporto ugdymo įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-294).
29.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Telšių rajono savivaldybės mokyklų 2023–2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-312).
30.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Luokės kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-280).
31.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-281).
32.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-282).
33.    Dėl Telšių kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-283).
34.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-284).
35.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-285).
36.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų kultūros centro nuostatų patvirtinimo (TR-286).
37.    Dėl kai kurių Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (TR-288).
38.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo (TR-296).

VI. Kontrolės komitetas
Pranešėjas – Imantas Motiejūnas

39.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-297). 

VII. Informacijos
40.    Informacija apie 2023 m. spalio 3 d. vyksiantį seminarą „Tarybos narių profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai bei priemonės”.

Laimutė Katkuvienė, 56171